Bilden visar utblick från Holmsjön (Nordex fotomontage Östavall/Långåsen)

Intresseorganisationen Ånge Vindkraft bildades våren 2020 med målet att få ett stopp på vindkraftsexploateringen i Ånge kommun genom att sprida kunskap och öka medvetenheten om hur dagens vindkraftsutbyggnad ser ut och påverkar levnadsmiljön för människor, djur och natur.

Ett av incitamenten till att starta Ånge Vindkraft var att vi ställde oss frågande till kommunens välvilja till vindkraft som kommuniceras på Näringslivskontorets del av www.ange.se: ”Vindkraftsbranschen utvecklas med stormsteg i Ånge kommun – vad innebär det för dig?”. Vi undrade om detta verkligen har förankring hos medborgarna och alla politiker idag, tidig höst 2020?

Ånge kommuns översiktsplan började gälla 2004 och ett tillägg till den gjordes 2010. Apples första Iphone kom 2007 och sedan 2010 har tekniken utvecklats i en rasande takt. För att ge lite perspektiv på så kan man i en artikel från 2004 läsa följande beskrivning av vindkraftverk: “Idag har de ofta en effekt på 500 till 650 kW. Ett större vindkraftverk sträcker sig mellan 40-70 meter upp i luften”. Som exempel på hur det ser ut idag så ansöker Vattenfall numera enbart tillstånd för vindkraftverk som är 295 meter höga och helst utan några begränsningar vad gäller effekten, och här i Ånge ansöker t ex Nordex i Östavall om en effekt på 7 MW per vindkraftverk.

Sedan planen togs fram har alltså vindkraftverken utvecklats till något som många människor upplever som regelrätta “monster” utan att Ånge kommuns politiker fört någon dialog kring vindkraftsfrågor med sina medborgare under dessa år. Däremot har samtal kontinuerligt förts med vindkraftsbranschen. Det här menar vi är mycket bekymrande och med vårt arbete det senaste året har vi lyckats påvisa att det idag finns en mycket stark opinion mot fortsatt vindkraftseploatering i kommunen.

Nu lämnar vi in denna skrivelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, med förhoppningen om att få till ett inriktningsbeslut som innebär att kommunens politiker säger ja eller nej till fortsatt exploatering av vindkraft i Ånge kommun.

Vi vill att KS föreslår till KF att man på mötet 26 oktober 2020 genomför en omröstning om huruvida exploateringen av vindkraft i Ånge kommun ska fortgå eller stoppas.

Ett nej till fortsatt exploatering i kommunen skulle konkret innebära att de vindindustriområden som redan har fått tillstånd – totalt 157 vindkraftverk – kan byggas, men kommunen ger vindkraftsbranschen och omvärlden ett tydligt besked om att inga fler beviljanden kommer att ges av Ånge kommun.

Vi menar att ett sådant tydligt besked har många fördelar, bland andra:

 • Vi är tydliga med att Ånge kommun genom sitt beviljande av 157 vindkraftverk och genom sin vattenkraft redan bidrar stort till de nationella miljömålen om förnyelsebar energi. Samtidigt håller vi som kommun självfallet dörren öppen för framtida, mer hållbara och mindre miljöpåverkande lösningar för förnyelsebar energi än vindkraft.
 • Tjänstemän, politiker och kommuninvånare kan börja fokusera på annan utveckling i kommunen istället för vindkraft. All tankekraft, energi och tid som idag läggs av dessa grupper samlat på att på olika sätt hantera vindkraftsfrågor samt bistå vindkraftsbranschen med information och underlag – den skulle frigöras och kan fokuseras på tillväxt och hållbar utveckling av kommunen inom andra områden och på andra sätt än genom exploatering av vindkraft.
 • Ånge kommun behöver öka sin befolkning. Här utgör vindkraften idag ett reellt hot så till vida att det både finns människor som känner sig nödgade att flytta ut och människor som väljer att inte flytta in till kommunen om fler vindindustriområden anläggs. Ett nej till fortsatt exploatering skulle skapa trygghet för kommunens invånare, fritidshusägare och för dem som funderar på att bosätta sig här: man vet var befintliga och tillståndsgivna industriområden finns och kommer att finnas, samtidigt som man också vet också att man inte behöver oroa sig för besked om nya förfrågningar och projekt.
 • För kommunens invånare, fritidshusägare och framför allt för kommande generationer bevarar vi, samt undviker att utsätta för stora miljörisker, en natur med höga naturvärden, höga friluftsvärden samt ekologiskt känsliga områden (rödlistade djur, fåglar och växter, naturreservat och Natura 2000-områden i direkt anslutning till vindindustriområdena). Vårt arbete visar att människor som bor och vistas här helt klart inte är beredda att se sin natur förstöras och offras till ekonomiska intressen som ligger helt utanför vår egen kommun.
 • Även om det finns politiker i kommunen som hävdar att “naturen aldrig har gett oss någonting” så hör natur, lugn och tysta områden framtiden till och kommer att bli allt viktigare faktorer när människor väljer var de ska leva och bo i framtiden. Därför är naturen ett av Ånge kommuns få starka kort – ett kort som kommunen inte har råd att spela bort. På det här sättet säkrar vi att vi inte förlorar i konkurrenskraft utan kan fortsätta utvecklas som en attraktiv kommun där människor vill leva, arbeta och bo.

Varför menar vi att det är rimligt att säga nej till vindkraftsbranschen? Bland annat för att

 • Vindkraft inte är en förnyelsebar energikälla; rakt in i känslig natur för den bl a med sig enorma mängder av betong i fundamenten, rotorblad av glasfiber/epoxiplast som inte går att återvinna och som hamnar i naturen vid rotorbladsolycka, tusentals liter hydraulolja i maskinhusen som kan läcka ut vid olycka – förutom den stora mängd transporter som vindkraften för med sig.
 • Mark går för evigt förlorad till vindindustriområden – den går inte att återställa.
 • Osäkerheten kring elpriser, lönsamhet och vindkraftverkens drifttid gör att riskerna för konkurser är överhängande; ansvar och kostnader för återställande av mark kan tryckas uppåt och hamna hos först markägare och därefter hos kommunen.
 • Snårig bolagsstruktur gör det svårt att utkräva ansvar både vad gäller kostnader för återställande av mark men framför allt för brott mot miljö- och arbetslagstiftning.
 • Infraljud är en ännu relativt outredd hälsorisk. Redan kommer vittnesmål in om problem med buller och infraljud från människor som berörs av vindindustriområdet Länsterhöjden/Storflötten, där kommunens hittills enda driftsatta vindkraftverk finns. Flera stora vindindustriområden har redan tillstånd och kommer anläggas. Att i det läget bevilja ännu fler vindindustriområden – ordnade i stora kluster – vore detsamma som att kommunens politiker utsätter invånarna för ett stort hälsoexperiment.
 • Olycksrisker som försämrar och i många fall omöjliggör tillgänglighet till enorma naturområden.
 • Oklara löften om jobb. Vi får inte redovisat hur många det de facto kan komma att bli och även om vi skulle få det så kan kommunen inte på något sätt garantera jobb för kommunens invånare – vare sig i byggfasen eller i drift- och servicefasen. Tillstånd säljs hit och dit, uppköp görs och nya ägare väljer hur de mest kostnadseffektivt driftar och servar sina industriområden. I sådana lägen finns ingen “lag om anställningsskydd” för kommunen att åberopa.

Listan kan göras längre, men vi väljer att avsluta här med förhoppningen om att kommunens politiker röstar om ett inriktningsbeslut enligt ovan i KFs möte 26/10 2020.

Under sommaren har vi haft en namninsamling där 967 st har skrivit på, av dessa är 757 st boende i Ånge kommun. Detta talar också tydligt för att många tycker att det får vara nog nu med exploateringen.

/Ånge Vindkraft