På denna sida publiceras vi handlingar och information om aktuella ansökningar och samråd. Det är helt avgörande att du som invånare eller fritidshusägare skickar in yttranden i alla samråd samt fortsätter skickar in dina åsikter till kommunens politiker.

Ansökan: Storåsen

 • RES Renewable har i november 2022 lämnat in sin ansökan om 24 vindkraftverk, 240 meter höga och med en okänd effekt. Söder om Ljungan berörs byarna Lillmörtsjön, Jättensjö, Oxsjön och Finnsjön.
 • Vindkraftsexploatör RES Renewable
 • Industriområdet planeras ligga mellan sjöarna Oxsjön och Hångstaörn, samt närmast byn Lillmörtsjön (ca 2 km ifrån), Jättensjö, Oxsjön och Finnsjön.
 • Industriområdet omfattar 24 vindkraftverk, 240 m höga.
 • Senast 10 februari 2023 ska kommunfullmäktige till Länsstyrelsen ha skickat in svar på om man tillstyrker vindindustriområdet eller inte.
 • OBS: det är av yttersta vikt att alla som är emot detta förmedlar det till kommunens politiker.

Samråd: Östavall

 • RWE har hösten 2022 utlyst samråd om 17 vindkraftverk, 290 meter höga och med en effekt på 10 MW. De högsta och kraftfullaste vindkraftverk som det någonsin ansökts om tillstånd att bygga i Ånge kommun. Aldrig tidigare har vindindustriområdet placerats så nära bebyggelse, endast lite dryg 1 km från närmaste hus i Östavall.
 • Vindkraftsexploatör RWE Renewables Sweden
 • Industriområdet planeras ligga mellan sjöarna Skallsjön och Leringen ca 13 km nordöst om Ljungaverk. Gimåfors ligger ca en mil nordöst; Borgsjö, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar ligger ca en mil söderut. .
 • Industriområdet omfattar 17 vindkraftverk.
 • För samrådet ansvarar företaget Ecogain och deadline för att inkomma med synpunkter är
  7 december 2022. De skickas in via e-post till: samrad.ostavall@ecogain.se (vill du hellre skicka via post se Samrådshandling nedan för adress).
 • OBS: det är av yttersta vikt att alla som bor nära vindkraftverken skickar in sina yttranden.

Ny ansökan förbereds hösten 2022: Storåsen

RES Group förbereder under 2022 en helt ny ansökan för Storåsen. Vindkraftverken i den ansökan
kommer med största sannolikhet vara mycket högre och med mycket större effekt än i tidigare ansökan.
Med tanke på att RWE ansöker om 290 meter höga vindkraftverk med en effekt på 10 MW så kan vi förvänta oss minst detsamma för Storåsen.

Ny översiktplan för vindkraft förbereds hösten 2022

Ånge kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan för vindkraft som ska ut på samråd för att medborgarna ska kunna lämna sina synpunkter på den. Översiktsplanen ska visa vilka områden som Ånge kommun menar är lämpliga för vindkraftsexploatering. De områden som slutligen finns med i en färdig översiktsplan får vi räkna med ligger i högriskzonen för att också exploateras med vindkraft.

Det är därför ytterst viktigt att alla som har synpunkter på fortsatt exploatering av vindkraft i kommunen protesterar mot att fler områden pekas ut som lämpliga.

Förhandsbesked: Marktjärn

 • OX2 utlyste våren 2023 samråd om 60 vindkraftverk, 290 meter höga och med en effekt på 8-10 MW (de högsta och de med högst effekt som någonsin ansökts om i Ånge kommun). Man bad också Ånge kommun att ge ett förhandsbesked. Alla partier utom Centerpartiet sade i sitt förhandsbesked nej till denna exploatering.
 • Vindkraftsexploatör OX2
 • Industriområdet planeras ligga mellan sjöarna Skallsjön och Leringen ca 13 km nordöst om Ljungaverk. Gimåfors ligger ca en mil nordöst; Borgsjö, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar ligger ca en mil söderut. .
 • Industriområdet omfattar 60 vindkraftverk.
 • För samrådet ansvarade företaget Ecogain och deadline för att inkomma med yttranden var 9 augusti 2021.

Förhandsbesked: Spångberget/Koberget

 • WPD bad våren 2023 Ånge kommun att ge ett förhandsbesked om 32 vindkraftverk, 290 meter höga. Alla partier utom Centerpartiet sade i sitt förhandsbesked nej till denna exploatering.
 • Vindkraftsexploatör WPD
 • Industriområdet planeras ligga i Spångberget/Koberget.
 • Industriområdet omfattar 32 vindkraftverk.

Samråd genomfört 2020: Storåsen

Not: RES Group förbereder under 2022 en helt ny ansökan för Storåsen. Vindkraftverken i den ansökan
kommer med största sannolikhet vara mycket högre och med mycket större effekt än i tidigare ansökan.

 • 31 vindkraftverk; 240 meter höga
 • Tillståndsansökan förbereds
 • Vindkraftsexploatör RES Group (tidigare Nordisk Vindkraft)
 • Industriområdet planeras att ligga mellan Lillmörtsjön, Oxsjön och Hångstaörn söder om Ljungan.
 • Industriområdet omfattar 31 vindkraftverk
 • Synpunkter på detta projekt skulle vara vindkraftsbolaget tillhanda senast 26 juni 2020.

Dina synpunkter är mycket viktiga!

Det är mycket viktigt att så många som möjligt av kommunens invånare och fritidshusägare kontaktar politikerna i Ånge kommun. Ta vara på rätten att framföra din åsikt: berätta för dem vad du tycker till om vindkraftsexploateringen i allmänheten eller ett specifikt projekt (även om samråd redan har genomförts). Du hittar kontaktuppgifter till kommunpolitikerna här.