Hela Sverige ska leva undersöker kontinuerligt balansen i resursfördelning mellan land och stad. I den sista rapporten som precis publicerats undersöks näringarna vattenkraft, vindkraft, gruvnäring och skogsnäring, vilka värden som skapas och hur de beskattas.

Läs hela rapporten här

Ur rapporten om vindkraft

Västernorrland är ett av de tre län med störst elproduktion från vindkraft
De tre län som 2018 hade störst elproduktion från vindkraft var Västra Götaland, Västernorrland och Norrbotten, tätt följt av Västerbotten.

Om jobben
När vindkraften började byggas ut för drygt tio år sedan räknade branschen med att många jobb skulle skapas i glesbygden. Under byggfasen krävs mycket personal och mycket stora belopp som investeras. En stor del av arbetskraften är specialiserad personal som inte hämtas från närområdet. Det har skett en snabb minskning av arbetskraftsbehoven för att sköta driften av vindkraftverk och i dag (2018) går det ca en årsarbetare på fem vindkraftverk.

Ersättning till bygden är ingen skyldighet utan varje bygd får själv förhandla med vindkraftsbolaget
Ingen lag ger bolagen skyldighet att betala ersättning till de områden som påverkas av vindkraftsutbyggnad utan i realiteten är det upp till varje bygd att förhandla med bolagen, med resultatet att ersättningen blir varierande.
I regel väljer bolagen att betala ut en bygdepeng som brukar uppgå till omkring 10 000 kronor per vindkraftverk och år.

Skatterna
De energibolag som äger vindindustriområden betalar en statlig fastighetsskatt. Från och med 2020 är den 0,2 eller 0,5 procent där den högre skattesatsen berör större vindkraftsbolag.

Så här mycket fick bygd respektive stat 2018 av intäkterna från vindkraft som var 136 mkr
BERÖRD BYGD/KOMMUN: ca 36 mkr
3569 vindkraftverk i Sverige 2018 gånger ca 10 000 kr per verk (frivillig ersättning, rekommendation 0,5 % av bruttointäkt)
STATEN: ca 100 miljoner (år 2017, motsvarar 0,2 eller 0,5 %).
Källa: Energimyndigheten, Skatteverkets presstjänst samt egen uträkning.