I Ånge kommuns marknadsföring används ofta den vilda, orörda naturen för att locka turister att komma på besök, och ännu hellre, få människor att återvända till eller helt byta livsstil och flytta till kommunen. När kommunen sedan beskriver samma natur i underlag kopplat till olika vindkraftsprojekt, väljer man istället att säga att vindkraftverken planeras på "mark som präglats av skogsbruk sedan lång tid tillbaka". Sanningen är den att det just nu finns en mycket stark trend, inte minst bland unga människor, att leta sig ut i naturen för att bo, leva eller spendera sin fritid. Ett behov som inte lär minska i pandemins kölvatten. I dag används i princip alla hus i byarna, antingen som permanentboende eller fritidsboende.

Här nedan möter du ett litet urval av alla djur som lever och vistas i Ånge kommuns helt unika, vilda natur. Rovdjuren varg, björn, järv och lo finns allihop representerade i och för dem alla gäller internationell fridlysning. I miljökonsekvensbeskrivningarna för vindindustriområdena och för den tänkta kraftledningen som ska byggas för att binda ihop några av dem nämns följande fåglar som enligt rödlistningen är "nära hotade": kungsörn, lappuggla, fjällvråk, buskskvätta och spillkråka.

Naturvärden

I Ånge kommun finns också ett antal Natura 2000-områden, skyddade av EUs Art- och Habitatdirektiv, och en del av dessa är även naturreservat. Dessa områden finns till för att främja att den biologiska mångfalden bibehålls och de innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

Ånge kommuns Natura 2000-områden är Avan, Björntjärn, Bodåsen, Ensillre kalkbarrskog, Gammelbodarna, Granbodåsen, Helvetesbrännan, Juån, Jämtgaveln, Maljan, Markbäcken, Rankleven, Stormyran-Lommyran, Stormyrskogen, Svarttjärnåsen, Vattenån, Spångmyran-Röjtjärnmyran,
S Ensillrebodarna skog, Nyänget.

Nedan: utsikt över Natura 2000-området Spångmyran-Röjtjärnmyran, sett från Stormörtsjökullen, Ånge kommun.

Stormortsjökullen
Stormortsjökullen