Vindindustriområden är miljöfarlig verksamhet och vid verksamhetens upphörande ska marken återställas. Ansvarig för återställandet av mark är verksamhetsutövaren. Om denne gått i konkurs övergår ansvaret till markägaren. Om även denne gått i konkurs så övergår ansvaret till kommunen. Innan ett vindindustriområde byggs betalas en ekonomisk säkerhet in för återställandet av mark.

Nedan finns dels info om vilka nivåer för ekonomiska säkerheter som har satt för de olika vindindustriområdena i Ånge kommun som byggts/byggs eller har fått tillstånd. Vi redovisar även några aktuella domar från Mark- och miljööverdomstolen som visar på en betydligt högre nivå för ekonomisk säkerhet, för landbaserade vindkraftverk.

Allmänt om ekonomiska säkerheter för återställande av mark

Som svar på Ånge Vindkrafts frågor rörande säkerheter för återställande av mark så uppger Länsstyrelsen Västernorrland följande, via mail (maj och juni 2020):

”Generellt så skrivs i ett tillståndsbeslut att tillståndet börjar gälla först när det vunnit laga kraft och en ekonomisk säkerhet har godkänts av miljöprövningsdelegationen. Den ekonomiska säkerheten finns också reglerad i omfattning som kan variera lite mellan tillstånd beroende på hur gammalt beslutet är. Säkerheten kan ställas som t ex bankgaranti, pantsättning, spärrkonto.

Om ett tillstånd ska överlåtas från ett bolag till ett annat så måste det andra bolaget ställa en ny säkerhet innan det första bolaget får tillbaka sin. Så länge som den som har tillståndet inte tagit det i anspråk behövs ingen säkerhet.

Ekonomisk säkerhet för Länsterhöjden

  • Bolaget har ställt en inledande säkerhet på 1 000 000 kronor.
  • Sedan ska säkerhet ställas på 300 000 per verk av stål och 400 000 per verk av betong med lika delar det tionde, femtonde och tjugonde året efter att de tagit tillståndet i anspråk (börjat bygga).

Källa: Länstyrelsen Västernorrland, juni 2020

Ekonomisk säkerhet för Storflötten

  • Bolaget ska ställa en inledande säkerhet på 1 600 000, vilket har gjorts.
  • Sedan ska säkerhet ställas på 300 000 per verk med lika delar det tionde, femtonde och tjugonde året efter att de tagit tillståndet i anspråk (börjat bygga).

Källa: Länsstyrelsen Västernorrland, juni 2020

Ekonomisk säkerhet för Björnberget

  • En ekonomisk säkerhet finns reglerad i Björnbergets tillståndsbeslut.
  • Säkerheten är 500 000 kr per verk (dom Mark- och Miljödomstolen).
  • Den ekonomiska säkerheten ska godkännas innan tillståndet börjar gälla.

Källa: Länsstyrelsen Västernorrland, maj 2020

Ekonomisk säkerhet för Klevberget

  • En ekonomisk säkerhet finns reglerad i Klevbergets tillståndsbeslut.
  • Bolaget ska ställa en inledande säkerhet på 1 750 000 kronor och 350 000 kronor per verk. (tillståndsbeslut Miljöprövningsdelegationen).
  • Den ekonomiska säkerheten ska godkännas innan tillståndet börjar gälla.

Källa: Länsstyrelsen Västernorrland, maj 2020

Aktuella domar i Mark- och miljödomstolen/Mark- och miljööverdomstolen rörande ekonomisk säkerhet för återställning av mark

I en rad aktuella domar i Mark- och miljödomstolen/Mark- och miljööverdomstolen – t ex dom M 4293-18, M 4641-18 samt M 9473-14 – sätts säkerheten för landbaserade vindkraftverk (240 m höga, 4,5 MW) idag till 1 250 000 kr. Av den sistnämnda domen framgår även att praxis idag är att hela säkerheten ska sättas in före byggstart.

Så här motiverar Mark- och miljööverdomstolen att säkerheten i det aktuella projektet ska sättas till 1 250 000 kr per verk, och inte till 500 000 kr per verk som verksamhetsutövaren idkat på:

”För att en säkerhet ska vara betryggande måste den dels uppfylla kriterierna för att kunna betraktas som en säkerhet, dels vara tillräcklig för att säkerställa sitt ändamål. (—) Domstolen konstaterar att ansökan ger möjlighet till etablering av vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 201 m och en effekt på 4,5 MW. Denna storleksordning för verken föranleder både mer omfattande efterbehandlingsåtgärder och andra återställningsåtgärder. Den valda etableringsplatsen medför också troliga merkostnader för att kunna beakta aktuella hänsyns- och undantagsområden inom sökt verksamhetsområde. Eftersom nedmontering av vindkraftverken inte behöver bli aktuellt förrän om 30-35 år, bör bedömningen av säkerhetens storlek göras utifrån denna tidsperiod. Mark- och miljödomstolen instämmer därvid i MPD:s bedömning att det belopp som har föreslagits av bolaget inte kan anses vara betryggande i förhållande till de återställningsåtgärder som kan bli aktuella i detta fall.”

Källa: Mark- och miljööverdomstolen